Галузь знань – 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 224  «Технології медичної діагностики та лікування»

Освітньо-професійна програма  – «Лабораторна діагностика»

Кваліфікація – лаборант

Форма навчання – денна

Основа навчання – бюджет/контракт

Термін навчання:

- 3 роки на базі базової загальної середньої освіти (база 9класів)

- 2 роки на базі повної загальної середньої освіти (11класів)

Підготовка фахівців спеціальності «Лабораторна діагностика» розпочалось з середини 40 років ХХ ст.  на базі Одеського  базового медичного училища №1. Сьогодні на спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»   навчається близько 100 студентів.

ЛАБОРАНТИ Значимість лабораторної служби в Україні, як і у   світі, набирає обертів. Більш ніж 70% інформації   про захворювання лікарі отримують спираючись   на  дані лабораторних досліджень. Вибір галузі, у   яких можна застосувати цю професію насправді   величезний:  клінічні, патологоанатомічні (в тому   числі судово-медична експертиза), вірусологічні,   гігієнічні, епідеміологічні, генетичні,       мікробіологічні   лабораторії, в яких проводять         різноманітні дослідження.

            Лаборант повинен володіти знаннями:

  - прав та обов’язків лаборанта, розуміти його       роль   в системі охорони здоров’я, основні завдання;

- основ медичної термінології, анатомо-фізіологічних, вікових, статевих особливостей здорової та хворої людини, розуміти значення  досліджень у загальному комплексі сучасних методів обстеження пацієнта;

- основних причин та механізмів виникнення й розвитку патологічних процесів в організмі та розуміти їх значення в діагностиці, прогнозі та лікуванні;

- техніки проведення сучасних  методів дослідження у лабораторіях різного профілю: бактеріологічних, мікробіологічних, імунологічних і науково-дослідних, клініко-діагностичних, патолого-анатомічних, гігієнічних лабораторіях, санітарно-епідеміологічних станцій.

                Лаборант повинен  застосовувати знання та розуміння:

-  вміти організувати робоче місце лаборанта;ЛАБОРАНТИ 1

- відбирати матеріал для різних лабораторних досліджень, приймати та реєструвати біопсійний та операційний матеріал;

- проводити транспортування і підготовку матеріалу для бактеріологічного, вірусологічного дослідження при бактерійних, вірусних інфекціях;

 - проводити взяття проб об’єктів довкілля, харчових продуктів, їх транспортування і підготовку для санітарно-бактеріологічного дослідження, визначати основні властивості збудників інфекційних хвороб;

- проводити основні види досліджень у лабораторіях різного профілю та оцінювати їх результат за критерієм «норма/патологія»;

- виготовляти гістологічні зрізи, фарбувати зрізи, оформляти їх у заключні середовища, оцінювати виготовлений мікропрепарат, диференціювати на гістологічному препараті види тканин та диференціювати мікроскопічну будову органів;

- працювати із стандартною лабораторною й сучасною лабораторною апаратурою, біохімічними аналізаторами;

- оформляти супровідну документацію та вести затверджену медичну документацію.

Від точності і достовірності лабораторної діагностики залежить вірно поставлений діагноз і одуження пацієнта. Підготовка майбутніх лаборантів проводиться на теоретичних і практичних заняттях, де студентів чекає велика і кропітка робота. Навчальний процес на спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»  забезпечений  сучасною матеріально-технічною базою,  що гарантує якісну підготовку фахівців. Лекційні аудиторії оснащені мультимедійними установками, відеотехнікою, комп’ютерним обладнанням.  У кабінетах та лабораторіях в наявності прилади, апаратура, засоби для проведення усіх видів аналізу. Систематично здійснюється поповнення сучасною лабораторною апаратурою. Також велику роль в підготовці лаборантів має виробнича та переддипломна практика під час якої студенти повністю занурюються в  майбутню професію.  Під наглядом професійних лікарів –лаборантів студенти виконують лабораторні дослідження  безпосередньо на робочому місці лаборанта  в  мікробіологічних, біохімічних, наукових та  клінічних лабораторіях.  

Атмосфера  доброзичливості в колективі  сприяє активній участі в організації студентського дозвілля. Студенти із задоволенням беруть участь в професійних конференціях, конкурсах, тренінгах, виховних годинах під час яких   подорожують містом та країною. Різноманітне студентське життя  дає кожному студенту можливості для життєвого вибору, навчає  його рухатись у просторі  ідей, образів, допомагає виробити цілісний погляд на світ, формує повноцінного громадянина держави, готує компетентних працівників медицини.

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я

Спеціальність –226 Фармація, промислова фармація

Освітньо-професійна програма  – Фармація, промислова фармація

Кваліфікація – фармацевт

Форма навчання – денна

Основа навчання – бюджет/контракт

Термін навчання:

- 3 роки на основі базової загальної середньої освіти (база 9класів)

- 2 роки на базі повної загальної середньої освіти (11класів)

Підготовка фахівців спеціальності «Фармація» розпочалася з  1963 року на базі Одеського медичного училища №3. Історія підготовки фармацевтів 1   славна та наповнена блискучими іменами в   галузі фармації. За роки діяльності  коледж підготував і випустив більш,   ніж 4000 фармацевтів.   На сьогоднішній   день на спеціальності «Фармація, промислова фармація»     навчається близько 100 студентів.

 Фармацевт — це фахівець, який   займається  забезпеченням населення   лікарськими засобами і товарами   медичного  призначення, виготовленням та контролем  лікарських засобів, організовує діяльність структурних підрозділів,  санітарно-просвітницьку й інформаційну роботу серед населення. Частіше за все фармацевти здійснюють свою діяльність в аптеках та в  аптечних пунктах, на фармацевтичних фірмах, фармацевтичних складах, в контрольно-аналітичних лабораторіях.

                                 Фармацевт повинен володіти знаннями:

 • фундаментальних наук, сучасних інформаційних технологій, 2державної та іноземної мов, норм спілкування й уміти їх використовувати в професійній та соціальній діяльності;
 • принципів організації роботи аптечних закладів;
 • основних положень менеджменту та маркетингу;
 • основ економічного аналізу та планування торгівельно-фінансової діяльності;
 • технології виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, правил їх зберігання та відпуску;
 • класифікації лікарських засобів за фармакологічними групами, аналогів, синонімів, показань, протипоказань, побічних дій.
 • хімічного складу сировини рослинного та тваринного походження, зовнішніх ознак, фізико-хімічних властивостей, фармакологічної  дії та застосування лікарської рослинної сировини.

                           Фармацевт повинен, застосовуючи знання:

 • здійснювати постачання аптечних закладів лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • організовувати фармацевтичну інформацію та рекламу лікарських засобів, виробів медичного призначення;3
 • зберігати лікарські засоби, сировини рослинного та тваринного походження, товари медичного призначення, утилізувати хімічні реактиви та лікарські засоби;
 • працювати з аптечним та лабораторним обладнанням та устаткуванням, виконуючи правила техніки безпеки  та гігієни праці;
 • здійснювати розрахунки лікарських та допоміжних речовин, разові та добові дози отруйних та сильнодіючих речовин, готувати лікарські засоби в умовах аптеки;
 • 4здійснювати контроль якості лікарських засобів;
 • забезпечувати лікарськими засобами та виробами медичного призначення стаціонарних та амбулаторних хворих;
 • проводити інформаційну роботу по заготівлі лікарської рослинної сировини, проводити санітарно-просвітницьку роботу щодо зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення в домашніх умовах.

Підготовку майбутніх фахівців на спеціальності «Фармація, промислова фармація»  здійснюють досвідчені та висококваліфіковані викладачі. В навчальному процесі широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології. Лекційні аудиторії оснащені мультимедійними установками, відеотехнікою, комп’ютерним обладнанням. У кабінетах  та лабораторіях, в яких студенти розпочинають знайомство з обраною професією на заняттях з різних навчальних дисциплін в наявності прилади, засоби для проведення усіх видів аналізу та виготовлення лікарських форм. Систематично здійснюється поповнення оснащення кабінетів  реактивами, сировиною, хімічним посудом, інструментами. Закріплення теоретичних знань і практичних навичок здійснюється під час проходження виробничих та переддипломної практики на базі аптечних установ.

5Випускники мають змогу продовжити свою освіту на фармацевтичних факультетах університетів України, як на денній , так і на заочній формі навчання.

Студентські роки – це не тільки лекції, практичні заняття,  складання  екзаменів і заліків, це той час у житті людини, коли відбуваються найяскравіші відкриття, а бажання рухатися вперед змушує домагатися більших успіхів. Відчувають це і студенти спеціальності «Фармація, промислова фармація», які яскраво і змістовно проводять своє дозвілля. Цікаво організовані Дні спеціальності, години спілкування та тренінги  з участю представників провідних фармацевтичних установ міста та області, спрямованих  на побудову професійної кар’єри.

На спеціальності «Фармація, промислова фармація» у студентів формують не тільки особистість з високим рівнем професіоналізму а й найкращими  духовними якостями.