У фокусі виховної роботи коледжу – особистість здобувача освіти – громадянина України, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої людини, професіонала з притаманними йому якостями, здатним реалізувати себе у сфері охорони здоров’я. Виховна робота у коледжі сприймається як цілісний, всеохоплюючий, щоденний процес, у якому беруть участь педагоги, здобувачі освіти та батьки. Вона планується усіма структурними підрозділами з урахуванням вікових, гендерних і психологічних особливостей здобувачів та має широкий спектр різних форм і методів здійснення під час проведення занять, через систему виховних заходів  в позааудиторній, пошуково-дослідницькій роботі чи у вільний час. Питання щодо організації та реалізації мети та завдань виховної роботи розглядаються на засіданнях педагогічної, адміністративної та методичної ради, органів студентського самоврядування. Організація виховної роботи в структурних підрозділах коледжу постійно вдосконалюється, відпрацьовуються нові методики, активізуються традиційні види діяльності. Випускники закладу є не просто висококваліфікованими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими і з демократичним світобаченням.

Консультаційно-методичне керування роботою академічної групи здійснює керівник академічної групи.

       Основна мета роботи керівника академічної групи:

 • створення морально-психологічних і організаційних умов для саморозвитку особистості;
 • виховання культурних, національно свідомих, висококваліфікованих фахівців з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей, психофізичних та інтелектуальних здібностей.                                                                                                                                                                                                                    Керівник академічної групи здійснює свою діяльність у взаємодії зі всіма учасниками освітнього процесу та з органами студентського самоврядування. Безпосереднє спілкування керівника академічної групи зі студентами відбувається під час години спілкування.

Година спілкування – це форма організації освітнього процесу безпосереднього спілкування керівника академічної групи зі студентами, де розглядаються і розв’язуються організаційні, моральні та етичні проблеми. На годинах спілкування керівник дає практичні поради, допомагає адаптуватися в новому середовищі, проводить бесіди, тематичні круглі столи,  що робить освітньо-виховний процес більш цікавим і змістовним та сприяє створенню сприятливого мікроклімату. 

Орієнтовна тематика годин спілкування в академічній групі за напрямами виховної роботи

Національно-патріотичний

 1. Національно-патріотичне виховання як засіб формування громадянина держави.
 2. Диспут “Що означає бути патріотом?”
 3. Українська національна ідея: витоки, теорії, концепції.
 4. Політична та етнічна Українська нація: дефініція та зміст держави, яку ми будуємо.
 5. Національна культура як необхідна складова національно-патріотичного виховання студентів-медиків.
 6. Використання народних традицій у вихованні сучасного молодого покоління.
 7. Активна життєва позиція молодої людини.

Правовий

 1. Права, свободи, обов’язки громадян України. Формування правових позицій сучасної молодої людини.
 2. Правові аспекти працевлаштування випускника закладу медичної освіти.

3.Про відповідальність студентів за здійснення корупційних правопорушень і хабарництва під час навчання. Ознайомлення студентів із статтями Кримінального кодексу України (за тематикою бесіди).

 1. Злочин і кара. Права людини при затриманні, арешті, обшуку… (якщо вам ще немає 18-ти).
 2. Правові аспекти сексуального домагання.
 3.  Дискримінація особистості та правовий захист.
 4. Булінг, форми його прояву серед молоді.

Соціально-психологічний

 1. Сучасне суспільство. Прогрес. Виклики та ризики для людини в сучасному світі.
 2. Психофізіологічні, біологічні, інтелектуальні особливості й нахили молоді.
 3. Життя та здоров’я — найбільша соціальна цінність. Суїцид. Вихід їз проблеми. Подолання кризи у житті.
 4. Безпритульність, торгівля людьми.
 5. Гендер та гендерна рівність. Насильство у сім’ї, шляхи вирішення.
 6. Соціально-психологічний клімат колективу.
 7. Міжособистісні відносини. “Золоте правило взаємовідносин”.

Професійно зорієнтований

 1. Професія, успіх і благополуччя.
 2. Як виховувати інтерес до здобуття обраного фаху.
 3. Чи доцільно Ви обрали професію медичної сестри, фельдшера, акушерки, фармацевта, стоматолога, лаборанта?
 4. Години спілкування за медичним календарем.
 5. Компетенції та компетентність: теорія і практика.
 6. Формування професійної компетентності майбутнього медичного працівника у виховному просторі.
 7. Комплекси професійної неповноцінності. Шляхи подолання комплексів неповноцінності.

Здоров’язбережувальний

 1. Визначення формули здорового способу життя.
 2. Здоров’язбережувальна компетентність медичного фахівця, її складові.
 3. Ціннісна природа здорового способу життя для особистості, нації та держави.
 4. «Здорова молодь – здорова нація».
 5. Профілактичні бесіди до Міжнародних днів боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІД-інфекції.
 6. Про шкідливі звички: паління, наркоманія й вживання алкоголю, їх наслідки.

Морально-етичний

 1. Толерантність як морально-етична та медико-деонтологічна характеристика фахівця та особистості.
 2. Культура слова медичного працівника. Мовленнєва компетентність як складова фахової компетентності студента-медика.
 3. Про правила поведінки в неформальних ситуаціях.
 4. Гідність як основа взаємодії викладача та студента .
 5. Небайдужість до чужого горя – визнана риса медика.
 6. Моральні цінності сучасної молоді.

Родинно-сімейний

 1. Особливості духовної та ментальної сфери української родини.
 2. Про мій родовід.
 3. Людина серед людей. Родинні чесноти.
 4. Моя сім’я — моя фортеця. Цивільне право про сім’ю.
 5. Шляхи подолання насильства в сім’ї (до Міжнародного дня боротьби проти насилля).
 6. Проблеми усиновлення в сучасній Україні (до Міжнародного дня сім’ї).
 7. Виховання толерантності у родинно-сімейних відносинах, попередження конфліктних і стресових ситуацій.

 Художньо-естетичний

 1. Академічна доброчесність.
 2. Сучасні субкультури, їх вплив на світогляд молодої людини.
 3. Норми та канони естетичної поведінки особистості.
 4. Вплив мас-медіа на культурно-мотиваційну поведінку студентства.
 5. Естетичне виховання студентів засобами музичного мистецтва.
 6. Інтеграція: медицина, музика, література, мистецтво.

 

План виховної роботи