Галузь знань –   22 Охорона здоров’я
Спеціальність –   223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма –  Лікувальна справа
Кваліфікація  –   фельдшер

Основа навчання – бюджет/контракт

Форма навчання – денна

Термін навчання:

   - 4 роки на базі базової загальної середньої освіти (база 9класів)

   - 3 роки на базі повної загальної середньої освіти (11класів)

                                  

  1Слово "фельдшер" ( нім. Feldscher )     походить від слова "Фельд" Feld - Поле,   тобто "польовий (лікар)". Так у   середньовіччі   в Німеччині називали   військового лікаря, який   надавав допомогу   пораненим у польових   умовах.

 Професійні обов'язки фельдшера –   здійснення  діагностичної, лікувальної (у т.ч. надання екстреної допомоги), профілактичної, організаційно-методичної, технічної функцій, організації догляду за хворими.

   Більшість з них працює сьогодні в міських і районних фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, лікувально-профілактичних установах на первинних посадах фельдшера, завідуувача фельдшерським, фельдшерсько-акушерським пунктом, здоровпунктом.

Фельдшер може займати первинні посади на станціях (відділеннях) 2швидкої та невідкладної медичної допомоги, фельдшерсько-акушерських пунктах, у центрах  екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, курортних, профілактичних та епідеміологічних закладах.

Особлива професійна компетентність вимагається від фельдшера фельдшерсько-акушерського пункту, адже тут він самостійно оцінює стан здоров’я пацієнта, надає першу медичну допомогу,  приймає рішення про госпіталізацію хворого, супроводжує його під час транспортування. Він бере участь у проведенні профілактичних та диспансерних оглядів населення, несе відповідальність за стан здоров’я кожного мешканця дільниці,  яку він обслуговує.  

3

 

 

Значна частина фельдшерів міста та області – випускники КЗ ООБМФК, а решта випускників продовжує навчання у закладах вищої освіти України

                     

  У системі медичного   обслуговування військовослужбовців та працівників Збройних Сил України важливе місце належить військовому фельдшеру.
У сферу його діяльності окрім надання медичної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей, входить медичне забезпечення, військово-медична підготовка, мобілізаційна та бойова підготовка  підлеглого особового складу.

  Підготовка фельдшерів для воєнно-морського флоту в Одесі була розпочата під час Великої Вітчизняної Війни, а з середини 60-х років ХХ ст. була зупинена, військово-морське медичне училище переформовано у цивільне.

З 2016 року в КЗ «Одеський обласий базовий медичний фаховий коледж»  була відновлена   підготовка військових фельдшерів для Збройних Сил України.                                                

                             Фельдшер повинен володіти знаннями:

 • з філософії, соціології, основ права в охороні здоров’я, соціальної медицини та організації охорони здоров’я;
 • з анатомії та фізіології людини, патоморфології та патофізіології, з 6медичної біології, мікробіології, медичної хімії;
 • основ латинської мови та медичної термінології;
 • фармакології та медичної рецептури;
 • клінічних ознак захворювань, методів діагностики, принципів лікування, профілактики;
 • основних положень догляду за пацієнтами,
 • обсягу та правил надання екстреної медичної допомоги
 • основ профілактичної медицини, основ психології та міжособового спілкування, охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • державної та іноземної мов, норм ділового спілкування в обсязі, достатньому для здійснення професійної діяльностї.

                               Фельдшер повинен, застосовуючи  знання:

 • проводити професійну діяльність в галузі охорони здоров’я для надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги населенню (у т.ч. надання екстреної допомоги),
 • формувати висновки для здійснення діагностично-лікувальної функції та аргументувати подальшу тактику ведення пацієнта,
 • проводити догляд за хворими на основі нормативно-правових, законодавчих актів України, рекомендацій  МОЗ України, діючих 5стандартів та протоколів діяльності
 • здійснювати профілактичну, організаційно-методичну, технічну функції,
 • бути спроможним спілкуватися з пацієнтом та членами його родини, медичним персоналом державною мовою, сприяючи формуванню позитивного психологічного мікроклімату,
 • проводити санітарно-освітню, соціально–психологічну та профілактичну  роботу серед населення, спираючись на знання з ідентифікації шкідливих та небезпечних факторів діяльності людини в природному середовищі.
 • організовувати роботу та здійснювати поточний санітарний нагляд і протиепідемічну роботу на ФАПі, здоровпункті, протиепідемічний захист військ під час бойових дій і в міжбойовий період.
 • критично оцінювати життєво-важливу соціальну інформацію, аргументовано сприяти підвищенню рівня схильності пацієнтів та медичного персоналу до здорового способу життя.

На відділенні «Лікувальна справа» навчається близько 400 студентів.

Створені всі умови для успішного навчання: сучасні аудиторії, обладнані необхідною наочністю, інструментарієм, технічними засобами. Сучасне оснащення кабінетів доклінічної підготовки надає можливість для відпрацювання практичних навичок та вмінь. Завдяки тісному зв’язку з клінічними базами міста та області, студенти мають змогу закріплювати свої знання та вміння безпосередньо в умовах майбутньої професії.

 У навчальному процесі широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології. Студенти працюють в предметних гуртках та наукових товариствах ОНМедУ  беруть участь в науково-практичних конференціях, які проводяться в фахових коледжах Одеської області та України, лікувально-профілактичних установах міста та області.

На відділенні проводяться заходи з інформаційної, адаптаційної, професійно-орієнтовної, виховної, культурно-просвітницької роботи: зустрічі з психологами, спеціалістами з права, представниками різних громадських організацій, випускниками коледжу, тематичні вечори, години спілкування та ін.

Наші студенти мають всі можливості для гармонійного розвитку молодої людини – громадянина України.